Armamat Logo

Anulowanie polityka

Klient jest uprawniony do odwołania swojego oświadczenia umownego lub już zawartej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów. Jeśli Klient zakupił towary w ramach jednego zamówienia i towary te są dostarczane oddzielnie, okres odstąpienia rozpoczyna się w dniu, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez Klienta, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru.
Jeżeli TMH nie dopełniła obowiązku poinformowania Klienta o istnieniu prawa do odstąpienia od umowy (warunki, terminy i procedura korzystania z tego prawa), okres odstąpienia od umowy zostanie przedłużony o dwanaście miesięcy.
Jeżeli TMH przekaże te informacje w ciągu dwunastu miesięcy od objęcia towarów w posiadanie lub w przypadku oddzielnej dostawy ostatniego towaru, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient otrzymał te informacje.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi poinformować TMH Trading o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Odstąpienie od umowy musi być skierowane do TMH Trading GmbH, Ennser Straße 39, 4407 Steyr, Austria:
Telefon: +43 7252 50900
E-mail: info@tmhtrading.com
Pocztą: TMH Trading GmbH, Ennser Straße 39, 4407 Steyr, Austria.
Klient może w tym celu skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy dostępnego do pobrania w formacie PDF na stronie internetowej TMH Trading GmbH, ale nie musi tego robić. Zaleca się zarejestrowanie i złożenie reklamacji za pomocą powiązanego zamówienia (w sekcji MOJE KONTO).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje anulowanie


W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy lub od umowy, która została już zawarta, TMH zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że Klient wybrał inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez TMH), bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym Klient otrzymał powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy.
TMH użyje tych samych środków płatniczych, których Klient użył do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Klientem. TMH nie jest uprawniona do obciążenia Klienta żadnymi opłatami z tytułu zwrotu. TMH jest jednak uprawniona do odmowy zwrotu do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu, że towar został zwrócony - w takim przypadku decydujące znaczenie ma wcześniejszy moment.
Klient zobowiązany jest zwrócić towar TMH Trading GmbH, Ennser Straße 39, 4407 Steyr, Austria, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym Klient poinformował TMH o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli Klient wyśle towar przed upływem czternastodniowego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
* W przypadku umowy na dostawę towarów, które są produkowane zgodnie ze specyfikacją klienta lub są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb.
* W przypadku umowy dotyczącej towarów, które są dostarczane zapieczętowane i nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, pod warunkiem, że ich pieczęć została usunięta po dostawie.