Armamat Logo

Warunki ogólne oraz Warunki


Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią podstawę wszelkich umów pomiędzy TMH Trading GmbH, nr rejestru handlowego. 325836x, Ennser Straße 39, 4407 Steyr, Górna Austria, Austria ("TMH"), a jej klientami ("Klient") w sprawie zakupu towarów za pośrednictwem sklepów internetowych obsługiwanych przez TMH, tj:

https://www.clawgear.com
https://www.armamat.com
https://www.airsoftzone.com
https://www.invadergear.com
https://www.outrider-tactical.com
https://www.1849hunting.com

oraz wszystkie inne sklepy internetowe, strony internetowe i platformy handlowe obsługiwane przez TMH. Są to sklepy internetowe oparte na przeglądarce, w których TMH reklamuje swoje własne produkty oraz produkty swoich partnerów umownych i oferuje je do sprzedaży za pośrednictwem zintegrowanego sklepu internetowego. OWH mają również zastosowanie do wszystkich transakcji zawieranych na miejscu, telefonicznie lub w inny sposób między TMH a klientami. Językiem umowy jest język niemiecki.

1. Zakres Warunków; definicje; zawarcie umowy
1.1. Wszelkie usługi, które THM świadczy swoim Klientom w związku z doradztwem oraz zawieraniem i przetwarzaniem umów sprzedaży towarów, opierają się wyłącznie na niniejszych Warunkach. Zaznaczenie pola "Przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję Regulamin TMH Trading GmbH, w tym prawo do odstąpienia od umowy" w koszyku przed złożeniem zamówienia oznacza, że kupujący akceptuje niniejszy Regulamin i jest nim związany.
1.2. TMH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Do umowy zawartej z Klientem stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy. Jego kopia jest również przesyłana Klientowi wraz z potwierdzeniem zamówienia.
1.3. Asortyment produktów: Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie może być traktowana jako prawnie wiążąca oferta, lecz jest to niewiążący katalog internetowy. Zmiany, w szczególności w projekcie i technologii, które nie mają znaczącego wpływu na właściwości i funkcje produktu oraz wszelkie odchylenia od opisów i ilustracji są wykluczone. Wszystkie informacje techniczne dotyczące poszczególnych produktów opierają się na informacjach dostarczonych przez producentów.
1.4. W przypadku artykułów objętych austriackimi przepisami dotyczącymi wprowadzania do obrotu produktów podobnych do broni palnej, których sprzedaż osobom poniżej 18 roku życia jest zabroniona, umowa - oprócz niniejszych Warunków - jest zawierana wyłącznie po dostarczeniu wymaganych prawem informacji o danej osobie. Klient musi wyraźnie potwierdzić swój wiek (musi mieć co najmniej 18 lat), dostarczając czytelną kserokopię paszportu, dowodu osobistego lub innego oficjalnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, który dodatkowo zawiera imię i nazwisko oraz datę urodzenia.
1.4. Zamówienie zakupu: Klienci składają zamówienie za każdym razem, gdy składają TMH ofertę zakupu pojedynczego lub kilku towarów z gamy produktów dostępnych na platformie. Dokonują tego, klikając przycisk "Kup teraz" na końcu procesu składania zamówienia w odniesieniu do produktów, które dodali do koszyka.
1.5. Potwierdzenie zamówienia: Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia zakupu TMH przekazuje Klientowi potwierdzenie zamówienia zakupu, w którym wymienione są wszystkie towary zamówione przez Klienta wraz z istotnymi cechami i właściwościami produktu, łączna cena, w tym wszystkie koszty dodatkowe, oraz niniejsze Warunki. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej w potwierdzeniu zamówienia zakupu, potwierdzenie zamówienia zakupu nie może być traktowane jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia zakupu.
1.6. Akceptacja: Wszystkie zamówienia zostaną przyjęte w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez TMH zamówienia, poprzez wysłanie pisemnego powiadomienia lub poprzez dostarczenie towarów zamówionych przez Klienta. W przypadku, gdy TMH podejmie decyzję o nieprzyjęciu zamówienia od Klienta, poinformuje o tym Klienta w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia.
1.7. Potwierdzenie otrzymania zamówienia: W ramach wypełnienia ustawowego obowiązku informacyjnego TMH przekaże Klientowi wiadomość e-mail potwierdzającą zawarcie umowy, zawierającą niniejsze Warunki, niezwłocznie po zawarciu umowy, ale w żadnym wypadku nie później niż w momencie dostarczenia towaru.
1.8. Ceny: Ceny wyświetlane w sklepie internetowym za dostawy i usługi oferowane przez TMH nie obejmują kosztów transportu; koszty transportu zostaną wskazane w koszyku przed złożeniem zamówienia. Płatności będą dokonywane w euro. W przypadku konieczności uiszczenia ceł eksportowych lub importowych przy wysyłce jakichkolwiek towarów do krajów spoza UE, cła te są również ponoszone przez Klienta (Klienci otrzymują informacje na ten temat, odwołując się do właściwego urzędu celnego). Jednakże sprzedaż na rzecz Klientów spoza UE nie podlega podatkowi od wartości dodanej. Sprzedaż na rzecz Klientów, którzy nie są konsumentami w UE, nie podlega austriackiemu podatkowi od wartości dodanej, pod warunkiem że tacy Klienci podadzą swój numer identyfikacyjny podatku od wartości dodanej (VAT ID). Klienci ci będą jednak zobowiązani do zapłaty podatku od wartości dodanej w swoich krajach pochodzenia.
1.9. Informacje o kliencie W celu dostarczenia i sprzedaży niektórych kategorii produktów (np. broni airsoftowej itp.) wymagane jest przedłożenie dowodu tożsamości lub świadectw kwalifikacji (np. kopii dowodu osobistego lub dowodu licencji handlowej), niezależnie od postanowień dotyczących zakupu broni zgodnie z sekcją. 9 niniejszego Regulaminu. Klient jest zobowiązany do dostarczenia TMH dokładnego, aktualnego i ważnego dowodu tożsamości lub świadectwa kwalifikacji.


2. Warunki i terminy dostaw
2.1. Terminy dostaw określone przez TMH w trakcie procesu zamawiania należy zasadniczo rozumieć jako niewiążące i - o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie - te daty/okresy nie mają zasadniczego znaczenia dla umowy.
2.2. W przypadku, gdy TMH nie jest w stanie dotrzymać terminów dostaw i świadczenia usług z powodu działania siły wyższej (np. strajków, klęsk żywiołowych) lub innych okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą THM, TMH poinformuje Klienta o okresie domniemanego opóźnienia. Wszelkie umowne okresy dostawy lub świadczenia usług zostaną przedłużone o okres, w którym takie zdarzenie miało miejsce.
2.3. Wszelkie dostawy będą realizowane przez Österreichische Post, GLS lub innego partnera świadczącego usługi dostawy. TMH zazwyczaj oferuje wybór kilku firm kurierskich, ale Klient nie ma żadnych roszczeń prawnych dotyczących wyboru konkretnej firmy kurierskiej. Klienci powinni pamiętać, że "GLS - General Logistic Systems" nie realizuje dostaw do paczkomatów.
2.4. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towarów przechodzi na firmę transportową w momencie przekazania towarów w przypadku zakupów wysyłkowych. Klient nie ponosi ryzyka związanego z dostawą. Ryzyko przechodzi jednak na Klienta w momencie odbioru towaru. Jeśli towar posiada uszkodzenia zewnętrzne w momencie odbioru, Klient, pod warunkiem, że jest przedsiębiorcą, powinien złożyć reklamację bezpośrednio u dostawcy w momencie odbioru i poprosić go o potwierdzenie takiego uszkodzenia.
2.5. TMH realizuje dostawy na terenie całej Europy; odpowiednie koszty transportu zależą zarówno od wielkości zamówienia, jak i miejsca przeznaczenia i zostaną przedstawione Klientowi podczas procesu składania zamówienia przed jego złożeniem.
2.6. TMH jest uprawniona do przetwarzania i realizacji wszelkich zamówień na towary złożonych przez Klienta w drodze dostaw częściowych, nawet jeśli Klient wyraźnie tego nie zażądał. W takim przypadku TMH ponosi wszelkie dodatkowe koszty wysyłki wynikające z tego faktu. Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty wynikające z częściowych dostaw, o które wnioskował.


3. Warunki płatności
3.1. O ile nie uzgodniono inaczej, kwota faktury jest należna do zapłaty w formie zaliczki.
3.2. Klienci mogą uregulować odpowiednią kwotę faktury za wszelkie zamówienia zakupu online z góry, kartą kredytową (VISA, Eurocard/Mastercard) lub przez PayPal.
3.3. TMH zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw do Klientów z ujemną zdolnością kredytową wyłącznie za zaliczką lub do odmowy przyjęcia zamówienia.
3.4. Klient zrekompensuje TMH, w zakresie przewidzianym przez prawo, wszelkie wydatki i koszty poniesione przez TMH w związku z upomnieniami i postępowaniami sądowymi wszczętymi w tym celu. W tym kontekście partnerzy umowy zobowiązują się, w przypadku opóźnień, nawet jeśli nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie płatności, do zwrotu TMH wszelkich kosztów windykacji, do których TMH jest uprawniona, w zakresie, w jakim koszty te są wymagane w postępowaniu sądowym wszczętym w tym celu i odpowiednim do roszczenia o zapłatę. Partnerzy umowy zobowiązują się w szczególności do zwrotu TMH wszelkich kosztów w przypadku zaangażowania firmy windykacyjnej, o ile koszty te nie przekraczają maksymalnych stawek opłat, których firmy windykacyjne mogą żądać za swoje usługi zgodnie z przepisami austriackiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki, Rodziny i Młodzieży (BMWFJ).
3.5. W przypadku opóźnień w płatnościach TMH jest uprawniona do żądania ustawowych odsetek za zwłokę bez konieczności uprzedniego wysyłania wezwania do zapłaty. Ponadto w przypadku opóźnień w płatnościach TMH ma prawo odstąpić od umowy po wyznaczeniu rozsądnego 14-dniowego terminu dodatkowego i zażądać od Klienta zwrotu wszystkich dostarczonych mu towarów.


4. Zachowanie tytułu własności
4.1. Wszystkie towary dostarczone przez TMH pozostają wyłączną własnością TMH do momentu dokonania pełnej płatności.
4.2. Klient jest zobowiązany do poinformowania w odpowiednim czasie osób trzecich o własności TMH w przypadku egzekucji lub niewypłacalności w taki sposób, aby TMH nie poniosła żadnych kosztów ani innych negatywnych konsekwencji.


5. Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy i sprzeciwu
POCZĄTEK POLITYKI ANULOWANIA DLA KONSUMENTÓW
5.1. Klient ma prawo odwołać swoje oświadczenie o zawarciu umowy lub odstąpić od umowy już zawartej w terminie czternastu dni bez podania przyczyn.
5.2. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym towary weszły w posiadanie Klienta lub osoby trzeciej wskazanej przez Klienta, która nie jest przewoźnikiem.
5.3. Jeżeli Klient nabył towary na podstawie jednego zamówienia i jeżeli towary te są dostarczane osobno, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez Klienta, niebędąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów dostarczonych jako ostatnie.
5.4. Jeżeli TMH nie wywiąże się z obowiązku poinformowania Klienta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy (warunki; terminy; procedura korzystania z tego prawa), okres odstąpienia od umowy ulega przedłużeniu o dwanaście miesięcy.
5.5. Jeżeli TMH wywiąże się ze swojego obowiązku i przekaże informacje w ciągu dwunastu miesięcy od objęcia towarów w posiadanie lub - w przypadku oddzielnych dostaw - od ostatniej dostawy, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient otrzymał takie informacje.
5.6. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować TMH o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listownie, faksem lub pocztą elektroniczną). Takie powiadomienie o odstąpieniu należy dostarczyć do TMH Trading GmbH, Ennser Straße 39, 4407 Steyr, Austria: Tel: +43 7252 50900 E-mail: info@tmhtrading.com Listownie: TMH Trading GmbH, Ennser Straße 39, 4407 Steyr, Austria.
5.7. Klient ma prawo, ale nie obowiązek, skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy dostępnego do pobrania w formacie PDF na stronach internetowych TMH Trading GmbH.
5.8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


6. Konsekwencje odstąpienia od umowy
6.1. W przypadku cofnięcia przez Klienta oświadczenia o zawarciu umowy lub odstąpienia od już zawartej umowy, TMH zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez TMH), niezwłocznie i nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania przez TMH oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy.
6.2. W celu dokonania zwrotu TMH użyje tych samych środków płatniczych, których Klient użył w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej z Klientem. TMH nie jest uprawniona do obciążenia Klienta opłatą za tę spłatę. TMH jest jednak uprawniona do odmowy dokonania takiego zwrotu do czasu otrzymania przez TMH wszystkich towarów podlegających zwrotowi lub do czasu przedstawienia przez Klienta dowodu na to, że odesłał on towary - przy czym decydujące znaczenie ma wcześniejszy termin.
6.3. Klient zobowiązany jest odesłać towar na adres TMH Trading GmbH, Ennser Straße 39, 4407 Steyr, Austria, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował TMH o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient wyśle towar przed upływem terminu czternastu dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty dostawy zwrotnej.
6.4. W następujących przypadkach Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: - przy umowach na dostawę towarów, które są produkowane w oparciu o specyfikacje lub życzenia Klienta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb; - przy umowach dotyczących towarów, które są dostarczane w zapieczętowanych pudełkach i które nie nadają się do dostawy zwrotnej ze względów zdrowotnych lub higienicznych po usunięciu pieczęci po dostawie.
KONIEC POLITYKI ANULOWANIA DLA KONSUMENTÓW


7. Prawa autorskie
TMH zastrzega sobie wszelkie prawa, w szczególności prawa do znaków towarowych i prawa autorskie, do całej zawartości strony internetowej, w szczególności do wszystkich marek, logo, tekstów, grafiki, zdjęć, układów i muzyki. W zakresie, w jakim przepisy prawa nie przewidują obowiązkowego prawa użytkowania, wszelkie wykorzystanie zawartości strony internetowej wykraczające poza zobowiązania wynikające z umowy o świadczenie usług, w szczególności przechowywanie treści w bazach danych, powielanie, rozpowszechnianie lub przetwarzanie, wymaga wyraźnej pisemnej zgody TMH.


8. Rękojmia, gwarancja i odpowiedzialność
8.1. Gwarancja opiera się na przepisach ustawowych w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy. Dobrowolna gwarancja udzielona przez TMH w żadnym wypadku nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi.
8.2. W przypadku transakcji B2B zastosowanie mają również poniższe postanowienia: Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towarów pod kątem wad/odchyleń w rozsądnym terminie 14 dni roboczych po dostawie i niezwłocznego powiadomienia TMH o wszelkich wadach, w przypadku braku których towary uznaje się za przyjęte.
8.3. Odpowiedzialność TMH i osób działających w jej imieniu jest ograniczona we wszystkich prawnie dopuszczalnych przypadkach do odszkodowania za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem lub umyślnym działaniem. Nie dotyczy to odpowiedzialności za obrażenia ciała i odpowiedzialności wynikającej z austriackiej ustawy o odpowiedzialności za produkt.
8.4. We wszystkich prawnie dopuszczalnych przypadkach odpowiedzialność TMH jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty ubezpieczenia dostępnej dla danego przypadku i opłaconej z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TMH.
8.5. Zdjęcia, które TMH wykorzystuje w celu promowania i reklamowania swoich produktów, są do pewnego stopnia zdjęciami przykładowymi, które producenci dostarczyli TMH. Zdjęcia te zostały wykonane w profesjonalnych warunkach przy użyciu specjalnego oświetlenia, co oznacza, że niekoniecznie przedstawiają one wygląd produktu, gdy Klienci używają go do codziennych celów. TMH nie ponosi zatem odpowiedzialności za to, że produkty nie odpowiadają dokładnie zdjęciom wykorzystanym do reklamy/promocji.


9. Przepisy szczególne dotyczące zakupu broni palnej
9.1. Składając zamówienia w Trading GmbH, klienci, którzy zamawiają jakiekolwiek produkty wymagające specjalnych zezwoleń lub określonego wieku, jeśli chodzi o zakup, posiadanie lub import takich produktów (w szczególności w przypadku broni palnej podlegającej obowiązkowi zgłoszenia i zezwolenia; części związane i istotne dla broni palnej i amunicji w rozumieniu austriackiej ustawy o broni palnej, austriackiej ustawy o materiałach wojennych, odpowiednich przepisów dotyczących broni palnej obowiązujących w kraju zamieszkania klienta oraz dyrektywy UE w sprawie broni palnej), oświadczają, że spełniają wszystkie te wymagania i że nigdy nie otrzymali zakazu zakupu jakiejkolwiek broni palnej. Zobowiązują się do przedłożenia TMH Trading GmbH wszelkich zezwoleń wymaganych do nabycia, posiadania lub importu w momencie składania zamówienia. TMH Trading GmbH jest uprawniona, w przypadku zamówień na produkty, które mają być sklasyfikowane jako broń palna zgodnie z dyrektywą UE w sprawie broni palnej lub innymi przepisami, do dostarczenia takich produktów tylko po przedstawieniu wymaganych dowodów i sprawdzeniu ich autentyczności oraz do odstąpienia od umowy kupna, bez wyznaczania okresu karencji, jeśli takie dowody nie zostały dostarczone. W takim przypadku cena zakupu zostanie zwrócona klientowi przelewem bankowym, jeśli klient już ją zapłacił.
9.2. Niezależnie od tego, czy składają jakiekolwiek zamówienia zakupu, klienci komercyjni są zobowiązani do przedłożenia kopii swoich zezwoleń w zakresie austriackich przepisów dotyczących broni palnej raz w roku, pod koniec stycznia, oraz do wyraźnego wskazania wszelkich zmian okoliczności (w szczególności wszelkich ograniczeń ich zezwoleń w oparciu o oficjalne zawiadomienia o ocenie lub zmiany przepisów w kraju importu).


10. Postanowienia końcowe
10.1. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba TMH znajdująca się w 4407 Steyr, Austria.
10.2. Wszelkie umowy zawierane z TMH podlegają prawu austriackiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz norm odniesienia wynikających z międzynarodowego prawa prywatnego. Jeśli Klient jest konsumentem mającym miejsce zwykłego pobytu w UE, zamówienia zakupu podlegają dodatkowo obowiązkowym przepisom o ochronie konsumentów zgodnie z prawem kraju zamieszkania Klienta.
10.3. W zakresie prawnie dopuszczalnym, strony umowy uzgadniają, że sądem właściwym miejscowo i rzeczowo będzie sąd austriacki, a w szczególności sąd w 4407 Steyr, Austria.
10.4. Klienci będący konsumentami mają również możliwość składania skarg za pośrednictwem unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/odr.
Klienci mogą również złożyć skargę bezpośrednio do TMH, korzystając z następującego adresu e-mail: info@tmhtrading.com